חוק ביטוח בריאות ממלכתי מסדיר את זכויות המבוטחים באחת מקופות החולים בישראל (כללית, מאוחדת, מכבי, לאומית). על פי לשון החוק הוא יהא מושתת על עקרונות של צדק, שיווין ועזרה הדדית.

 

תחולת החוק

כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 

תשלום בהתאם ליכולת

ביטוח הבריאות ישולם על ידי המבוטחים על פי יכולתם וצרכיהם. המדינה אחראית על המימון, ואילו קופת-החולים בה רשום המבוטח אחראית לאספקת השירות.

 

בחירת קופה והגבלות

ניתן להירשם לכל קופת חולים לפי בחירת המבוטח ללא תנאים או מגבלות המתייחסים לגילאו מצב בריאותי.

אספקת השירות

כל תושב זכאי לקבל באמצעות הקופה שהוא חבר בה את מלוא השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, והכול לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו.

 

שמירת כבוד ופרטיות

כל מבוטח זכאי לקבל את שירותי הבריאות מתוך שמירה על כבודו, פרטיותו ועל סודיות רפואית.

 

מעבר בין הקופות

כל מבוטח רשאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת ללא הגבלה אך במועדים שנקבעו.

 

רשימת נותני שירותים

כל מבוטח זכאי לבחור בנותני שירותים, כגון רופאים, מטפלים, בתי חולים ומכונים, מתוך רשימה של נותני שירותים שקופת החולים שהוא חבר בה קשורה עמם, ובהתאם להסדרי הבחירה בנותני שירותים שהקופה מפרסמת מפעם לפעם.

 

תלונות המבוטחים

כל מבוטח זכאי לפנות בתלונה לממונה על פניות הציבור במוסד הרפואי שטיפל בו, לאחראי לבירור תלונות חברים בקופת החולים שהוא מבוטח בה או לנציב הקבילות לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.

 

פניה לבית משפט

פניות בנוגע להפרת הוראות החוק יכולות לקבל סעד על ידי הגשת תובענה לבית הדין האזורי לעבודה.