מטפל: רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי, בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות.

 

מטופל: חולה וכל המבקש או המקבל טיפול רפואי

 

זכות המטופל לקבל טיפול רפואי

על פי חוק זכויות החולה כל נזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו. המוסדות הרפואיים ו/או המטפלים אינם יכולים להפלות את מי שנזקק לטיפול רפואי מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא וכד'. התנאים לקבלת טיפול רפואי יינתן על פי ההסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל אך במקרי חירום יינתן הטיפול הדרוש ללא כל התניה.

 

טיפול רפואי נאות

טיפול רפואי נאות בא לידי ביטוי ברמת מקצועיות נאותה של המטפל, איכות הטיפול הניתן ויחסי האנוש שבין המטפל למטופליו.

 

זהות המטפל

כל מטופל זכאי לקבל מידע על זהות מי שמטפל בו, ותפקידו.

 

חוות דעת רפואית נוספת

כל מטופל זכאי לבקש או להביא חוות דעת רפואית נוספת לעניין הטיפול בו. על המוסד הרפואי והמטפלים לסייע למטופל בכל הדרוש לו למימוש זכות זו.

 

שיתוף פעולה בין מטפלים

מטופל העובר ממוסד רפואי אחד למשנהו זכאי לבקש כי המטפלים מהמוסד הרפואי בו שהה יעבירו מידע וישתפו פעולה עם המטפלים במוסד אליו עבר לשם הבטחת המשך טיפול נאות בו.

 

כבוד החולה ושמירה על פרטיותו

החולה זכאי לשמירה על כבודו בעת קבלת טיפול רפואי וכן לשמירה על פרטיותו בעת קבלת טיפול רפואי.

 

טיפול במצב חירום רפואי גם בניגוד לרצון החולה

במידה ולמטופל שהגיע לקבלת טיפול רפואי נשקפת סכנת חיים והוא מתנגד לקבלת טיפול, רשאי המטפל לתת טיפול דרוש גם בניגוד לרצון החולה.יחד עם זאת על הרופא חלה חובה לקבל את אישורה של וועדת אתיקה שקיימת ופועלת בכל מוסד רפואי.

 

הסכמה מדעת לטיפול רפואי

אחד מעמודי התווך של חוק זכויות החולה הינו הסכמתו מדעת של המטול לטיפול רפואי. מטפל לא ייתן למטופל טיפול רפואי אלא אם המטופל נתן את הסכמתו לטיפול. החובה חלה על המטפל למסור למטופל את כל הפרטי הקשורים באבחנה, הטיפול הרפואי המוצע וחלופותיו, סיכויי הצלחת הטיפול, סיכוני הטיפול, כאבים ו/או אי נוחות שעלולים להיגרם עקב הטיפול, וכן ההשלכה של העדר קבלת טיפול. לאר קבלת מידע זה ייתן המטופל (אם ירצה בכך) את הסכמתו לקבלת הטיפול.

 

המידע שנזכר לעיל חייב להימסר למטופל בשלב המוקדם ביותר האפשרי ובאופן שיהיה לו ברור על מנת שההסכמה תהיה מדעת ומתוך רצון חופשי. הסכמה לקבלת טיפול יכולה להתקבל בכתב, בעל פה או על דרך של התנהגות המתפרשת כהסכמה.

 

קבלת תיק רפואי / רשומות רפואיות

כל מטופל זכאי לקבל מהמוסד הרפואי או מהמטפל שטיפל בו מידע מהרשומה הרפואית שללו לרבות, העתקתה.

מטפל יכול לסרב למסור למטופל מידע רפואי הקיים אודותיו אן אותו מידע עלול לגרום לו לנזק או לסכן את חייו ובלבד שועדת האתיקה אישרה זאת.

מידע רפואי לא יימסר לאדם אחר ו/או מוסד ו/או רשות אלא אם נתן המטופל את הסכמתו לכך. מידע כזה יוכל לעבור גם ללא הסכמת המטופל אם חלה על המטפל חובה חוקית לעשות כן או למען המשך טיפול רפואי בו.